Nabór wniosków stypendialnych od 16 października do 15 listopada 2023

Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2023/24 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu niekonkurencyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych, realizowanego w obszarze programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Warunki ogólne

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium oraz innych dokumentów (wraz z niezbędnymi załącznikami) dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24, zwanym dalej Regulaminem.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów rozpoczyna się 16 października 2023 roku a kończy 15 listopada 2023 roku (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce składania wniosków

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Regulaminie, należy przekazać osobiście w godz. 7.30 – 15.30 lub wysłać w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (liczy się data stempla pocztowego).

Sposób wypełniania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium oraz pozostałych dokumentów niezbędnych w naborze należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i niżej zamieszczoną uchwałą:

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24

Uchwała w sprawie określenia wykazu konkursów oraz olimpiad uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych

Wykaz konkursów i olimpiad, które będą punktowane podczas naboru:

Zał. nr 1 – wykaz konkursów oraz olimpiad uprawniających do uzyskania premii punktowej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych

Niezbędne dokumenty

Zał. nr 2 – wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu Świętokrzyski programu stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

Zał. nr 3 – oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2022 roku

Zał. nr 4 – oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje o projekcie

Informacji w sprawie przyznawania stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dane kontaktowe są dostępne w zakładce tutaj.