O projekcie

Projekt pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego.

Projekt jest adresowany do zdolnych uczniów/uczennic klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Projekt zakłada przyznanie stypendiów dla 640 uzdolnionych uczniów/uczennic.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami (m.in. świadectwo ukończenia klasy w roku szkolnym 2022/2023, oświadczenie o dochodach i inne).

Termin realizacji projektu: 1 września 2023 roku – 31 sierpnia 2024 roku.

Wartość projektu wynosi 2 796 800 złotych. Z czego 2 377 280 pochodzi ze środków UE, 139 840 z budżetu państwa i 279 680 z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.